REGULAMIN

REGULAMIN USŁUG OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

AZOR I SPÓŁKA”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług opieki nad zwierzętami przez ”AZOR i SPÓŁKA” Aneta Młynarczyk, ul. Francuska 85, 75-430 Koszalin, NIP 8911392931 REGON 383830294, zwaną dalej Opiekunem.

 2. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

  1. Opiekun przedsiębiorca Aneta Młynarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”AZOR i SPÓŁKA” Aneta Młynarczyk z siedzibą ul. Francuska 85, 75-430 Koszalin, NIP 8911392931 REGON 383830294

  2. Powierzający – osoba będąca właścicielem zwierzęcia, która oddaje je pod opiekę Opiekuna

  3. Zwierzę – pies, kot, inne małe zwierzę domowe należące do Powierzającego, oddane pod opiekę Opiekunowi na określony w umowie czas

  4. Umowa – „Umowa powierzenia zwierzęcia/zwierząt pod opiekę” zawarta pomiędzy Powierzającym a Opiekunem, na podstawie której Opiekun świadczy usługi na rzecz Powierzającego. Umowa składa się z głównej części Umowy oraz Załączników: Regulaminu usług opieki nad zwierzętami, Karty Podopiecznego, Cennika i Harmonogramu opieki;

  5. Cennik – wykaz usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.

§ 2

ZASADY I WARUNKI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD POWIERZONYM ZWIERZĘCIEM

 1. Opieka nad zwierzęciem wykonywana jest w siedzibie Powierzającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu, a w przypadku psów również na spacerach w uzgodnionej okolicy.

 2. Opiekę nad powierzonymi zwierzętami sprawuje osobiście Opiekun.

 3. Opiekun zobowiązuje się do:

  1. zachowania szczególnej staranności oraz wykonywania zleconych czynności zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, stosując się przy tym do wszystkich sugestii i zaleceń opisanych przez Powierzającego w Karcie Podopiecznego,

  2. zapewnienia bezpieczeństwa powierzonemu zwierzęciu

  3. zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej dla niego ilości aktywności, na podstawie wcześniejszych uzgodnień z Powierzającym,

  4. dołożenia wszelkich starań, by zminimalizować u zwierzęcia stres związany z nieobecnością Powierzającego,

  5. przekazywania Powierzającemu informacji o przebiegu opieki i samopoczuciu zwierzęcia w ustalony na spotkaniu sposób

  6. informowania Powierzającego o zaobserwowaniu u zwierzęcia objawów chorobowych lub nieprawidłowych zachowań,

  7. konsultacji u lekarza weterynarza prowadzącego zwierzę lub innego lekarza dostępnego najbliżej miejsca pobytu zwierzęcia w razie niedostępności lekarza prowadzącego, gdy zwierzę przejawia oznaki choroby i/lub w przypadku sytuacji kryzysowej,

  8. niestosowania żadnych bodźców awersyjnych,

  9. niespuszczania zwierzęcia ze smyczy, chyba że ustalono inaczej, a informacja ta została odnotowana w Karcie podopiecznego

  10. natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Powierzającym w sytuacji kryzysowej (choroba, uszkodzenie ciała, zaginięcie, śmierć zwierzęcia),

  11. niepowierzania zleconych w Umowie czynności do wykonania osobom trzecim, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Powierzającym,

  12. zwrotu kluczy/pilotów Powierzającemu do miejsca zamieszkania/pobytu zwierzęcia po zakończeniu opieki w terminie i w sposób ustalonym przez obie Strony.

 4. Opiekun:

  1. nie bierze odpowiedzialności za chorobę zwierzęcia niewynikającą z winy Opiekuna, w tym wynikającą z braku zalecanych szczepień

  2. może zrezygnować z opieki nad zwierzęciem stwarzającym zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt w przypadku, gdy Powierzający świadomie zataił tę informację w Karcie Podopiecznego,

  3. ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia pod opiekę podczas spotkania zapoznawczego bez podania przyczyn.

 5. Powierzający zobowiązuje się do:

  1. poinformowania Opiekuna o rzeczywistym stanie zdrowia zwierzęcia,

  2. poinformowania Opiekuna o rzeczywistym charakterze zwierzęcia, co pozwoli wyeliminować, ograniczyć lub zminimalizować ewentualne konflikty z ludźmi i innymi zwierzętami,

  3. wypełnienia Karty podopiecznego rzetelnie, zgodnie z prawdą, udzielając wyczerpujących, pełnych i aktualnych informacji na temat zwierzęcia,

  4. uregulowania płatności zgodnie z zapisami Umowy,

  5. okazania książeczki zdrowia zwierzęcia lub zaświadczenia o aktualnych szczepieniach, podanych zwierzęciu środkach przeciw pasożytom, jego stanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz potwierdzenia, że zwierzę nie choruje na żadne choroby zakaźne,

  6. pozostawienia książeczki zdrowia zwierzęcia w widocznym i dostępnym Opiekunowi miejscu,

  7. poinformowania Opiekuna o wszelkich chorobach zwierzęcia oraz o sposobie dawkowania leków zwierzęciu przez Opiekuna w trakcie opieki,

  8. poinformowania Opiekuna o wszelkich dolegliwościach zwierzęcia i sposobach na minimalizowanie dyskomfortu odczuwanego przez zwierzę

  9. pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego powierzonego zwierzęcia, które poniósł Opiekun, a które nie wynikały z winy Opiekuna.

 6. Powierzający przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że:

  1. zwierzę w trakcie zabawy (np. z innymi psami) może ulec zranieniom i nie będzie wnosił w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,

  2. w związku z rozłąką zwierzę może doznawać silnego stresu, w wyniku którego może niszczyć elementy wyposażenia mieszkania i Powierzającego i nie będzie wnosił w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,

  3. stres zwierzęcia towarzyszący rozłące z Powierzającym i nowym okolicznościom może przyczynić się do choroby, złego samopoczucia, braku apetytu lub śmierci zwierzęcia i nie będzie wnosił w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

  4. przedmioty znajdujące się na wyposażeniu mieszkania (posesji), a w szczególności zabawki, mogą ulec zniszczeniu w wyniku niepożądanych zachowań zwierzęcia i nie będzie wnosił w stosunku do Opiekuna jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 7. Powierzający określa w Umowie, a następnie w Harmonogramie opieki czas i sposób sprawowania opieki. W przypadku niedyspozycji Opiekuna, może nie zgodzić się na zastępstwo wyznaczone przez Opiekuna. W takim przypadku wynagrodzenie za niewykorzystana opiekę zostanie zwrócone Powierzającemu.

 8. Powierzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzę przedmiotom, innym zwierzętom i/lub ludziom pomimo stosowania przez Opiekuna odpowiednich środków ostrożności ustalonych z Powierzającym podczas spotkania zapoznawczego, a wpisanych w Karcie Podopiecznego.

 9. Powierzający upoważnia Opiekuna do korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii (wskazanego przez Powierzającego) bądź innego lekarza weterynarii dostępnego najbliżej miejsca pobytu zwierzęcia w razie zamkniętej stałej kliniki weterynaryjnej, gdy zwierzę przejawia oznaki choroby i/lub w przypadku sytuacji kryzysowej.

 10. Powierzający udostępnia Opiekunowi lokal, w którym przebywa zwierzę, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi wynikającej z Umowy zgodnie z ustalonymi na spotkaniu zapoznawczym warunkami.

 11. Ponadto Powierzający:

  1. określa w Umowie jakie czynności może wykonywać w jego siedzibie Opiekun,

  2. przekaże Opiekunowi osobiście klucze do siedziby Powierzającego w dniu podpisania Umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia opieki,

  3. odbierze od Opiekuna klucze do siedziby Powierzającego zgodnie z ustaleniami Stron

 12. Ze względu na konieczność przekazania Opiekunowi kluczy do siedziby Powierzającego na czas opieki nad zwierzęciem, Powierzający zobowiązuje się, że osoby trzecie (znajomi, rodzina, gosposia itp.) nie będą miały dostępu do siedziby Powierzającego w czasie obowiązywania Umowy pod rygorem zwolnienia od odpowiedzialności Opiekuna z tytułu zdarzeń powstałych w siedzibie Powierzającego lub poinformuje Opiekuna o obecności osób trzecich

 13. Klucz przekazany w inny sposób musi być opisany w Umowie lub informacja o innym przekazaniu musi być wysłana drogą elektroniczną za pomocą Facebook i Messenger: Azor i Spółka, sms 518 296 965 lub na aneta@azorispolka.pl

 14. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie kluczy w miejscu wskazanym przez Powierzającego (np. u ochrony, w skrzynce na listy); takie prośby mogą zostać zrealizowane wyłącznie po jej uprzednim potwierdzeniu przekazanym Opiekunowi.

 15. Powierzający pozostawia do dyspozycji Opiekuna dotychczas stosowaną karmę dla zwierzęcia w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu zwierzęcia na czas trwania opieki, smakołyki, wodę, leki, zabawki, legowisko, akcesoria (np. smycz, obroża/szelki, zapięcie szelek do samochodu, kaganiec, ubranka, woreczki na odchody, żwirek dla kota oraz inne niezbędne dla danego gatunku akcesoria), środki czystości/higieniczne, lekarstwa.

 16. Powierzający przekazuje szczegółowe wskazówki dotyczące ilości podawanej karmy i częstotliwości karmienia

 17. Jeśli Powierzający nie zapewni wystarczającej ilości karmy na czas sprawowania opieki, Opiekun obciąży Powierzającego dodatkową opłatą za wartość zakupionej karmy. W takim przypadku Powierzający oświadcza, że:

  1. akceptuje dodatkowe koszty i zobowiązuje się je pokryć,

  2. rozumie, iż zmiana karmy może wywołać dolegliwości żołądkowe zwierzęcia i nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń do Opiekuna, jeśli takie dolegliwości wystąpią.

 18. Powierzający jest zobowiązany do potwierdzenia, że zwierzę jest zdrowe i bezpieczne w dniu powrotu Powierzającego do mieszkania/miejsca pobytu zwierzęcia.

 19. W przypadku, gdy Powierzający:

  1. nie będzie przyznawał się do bycia właścicielem zwierzęcia,

  2. nie wpuści Opiekuna do mieszkania w celu przekazania zwierzęcia po zakończonej opiece i nie będzie odbierał telefonu pod ustalonym w umowie numerem,

Strony ustalają, co następuje:

powyższe zachowanie będzie równoznaczne z porzuceniem zwierzęcia przez Powierzającego, co zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724) nosi znamiona znęcania się nad zwierzęciem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Opiekun podejmie stosowne działania w celu zawiadomienia instytucji zajmujących się ochroną praw zwierząt o fakcie porzucenia zwierzęcia przez Powierzającego.

Jednocześnie Opiekun i zastrzega sobie prawo do zatrzymania powierzonego zwierzęcia, przekazania zwierzęcia pod opiekę wybranego schroniska, fundacji lub domu tymczasowego.

§ 3

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

 1. Wstępnej rezerwacji terminu opieki można dokonać przesyłając formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.azorispolka.pl, wiadomość Facebook i Messenger: Azor i Spółka lub sms nr tel. 518 296 965 precyzującą charakter opieki (jakiego zwierzęcia dotyczy, w jakim terminie ma się odbyć, jaka jest pożądana długość opieki, oczekiwania co do jej przebiegu) wraz z imieniem i nazwiskiem Powierzającego.

 2. Potwierdzeniem otrzymania rezerwacji jest informacja zwrotna od Opiekuna zawierająca ofertę opieki z wyszczególnionym zakresem działań oraz opłatami. Brak wiadomości zwrotnej od Opiekuna jest równoznaczny z niedokonaniem wstępnej rezerwacji i nieprzyjęciem zlecenia do realizacji.

 3. Pierwsze spotkanie zapoznawcze Opiekuna z Powierzającym na terenie Koszalina w dniach od poniedziałku do soboty jest bezpłatne. Spotkanie trwa do 60 minut i ma na celu zapoznanie Opiekuna ze zwierzęciem, omówienie zakresu usług i sposobu ich realizacji oraz podpisanie Umowy. Każde kolejne spotkanie przed przejęciem zwierzęcia pod opiekę przez Opiekuna jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem. W przypadku psów Opiekun sugeruje wspólny spacer w celu poznania zachowań i potrzeb zwierzęcia.

 4. Kwota wynagrodzenia za opiekę nad zwierzęciem ustalana jest na podstawie obowiązującego Cennika. W zależności od rodzaju i czasu trwania usług Opiekun może zaproponować Powierzającemu ofertę indywidualną.

 5. Opłata za opiekę jest pobierana maksymalnie dwóch częściach zgodnie z terminami wynikającymi z umowy. Wpłata I części wynagrodzenia jest gwarancją rezerwacji terminu.

 6. Umowę uważa się za zawartą z momentem jej podpisania i dokonania przez Powierzającego

wpłaty I części wynagrodzenia za opiekę.

 1. Opiekun zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia w przypadku zwierząt agresywnych (w stosunku do ludzi lub/i zwierząt), suk z cieczką, bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciwko pasożytom i kleszczom, szkolonych metodami awersyjnymi (np. z kolczatką, obrożą elektryczną, bitych, zastraszanych itd.).

 2. W przypadku rezygnacji z opieki przez Opiekuna z przyczyn wskazanych w pkt. 8, kwota wpłacona przez Powierzającego za opiekę podlega zwrotowi pomniejszona o część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom Opiekuna związanym z realizacją Umowy.

 3. W przypadku rezygnacji z opieki z winy Powierzającego wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 4. Ostateczne rozliczenie kosztów opieki nad zwierzęciem następuje w dniu zakończenia świadczenia usługi na podstawie ewentualnych rachunków za dodatkowe koszty poniesione w trakcie wykonywania opieki (np. koszt wizyty u weterynarza, koszt karmy).

 5. Każda dodatkowa dopłata, nie wynikająca z sytuacji kryzysowej, będzie wcześniej konsultowana z Powierzającym.

 6. Transport zwierząt przez Opiekuna jest dodatkowo płatny. Opiekun zastrzega sobie możliwość przewiezienia zwierzęcia do weterynarza w razie konieczności. Koszt transportu pokrywa Powierzający.

 7. Powierzający zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z wizerunkiem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Opiekuna (w tym media społecznościowe, strona www) i w bazie klientów Opiekuna.

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Opiekun. Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej aneta@azorispolka.pl, Facebook i Messenger: Azor i Spółka lub tradycyjnie drogą listową na adres: ”AZOR i SPÓŁKA” Aneta Młynarczyk, Francuska 85, 75-430 Koszalin.

 2. Powierzający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Umowie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Opiekuna czynności związanych ze świadczeniem usług opieki nad zwierzęciem/zwierzętami

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i finalizacja Umowy, realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów, rozliczenie Umowy, działania marketingowe, jak również realizacja obowiązków wynikająca z Umowy z uzasadnionym interesem Powierzającego i Administratora, którym są cele kontaktowe na potrzeby realizacji przedmiotowej Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy. Odmowa podania danych wiąże się z brakiem możliwości realizacji usług przez Opiekuna.

 5. Właściciel ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej aneta@azorispolka.pl, Facebook i Messenger: Azor i Spółka lub tradycyjnie drogą listową na adres: ”AZOR i SPÓŁKA” Aneta Młynarczyk, Francuska 85, 75-430 Koszalin.

 6. Dane osobowe Powierzającego mogą zostać przekazane właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I REKLAMACJE

 1. Właściciel i Opiekun zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Powierzający może otrzymać wzór Umowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej przed wizytą zapoznawczą. W takim przypadku Regulamin i cennik w wersji „papierowej” otrzymuje na życzenie

 3. Opiekun zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków wykonywania opieki nad zwierzęciem. Ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Stron wynikających z czynności dokonanych przed wprowadzeniem zmian.

 4. W okresie objętym opieką, informacji o samopoczuciu zwierzęcia udziela Opiekun Aneta Młynarczyk – tel. 518 296 965, poczta elektroniczna aneta@azorispolka.pl, Facebook i Messenger: Azor i Spółka.

 5. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres opiekuna: ”AZOR I SPÓŁKA” Aneta Młynarczyk, Francuska 85, 75-430 Koszalin lub poczta elektroniczna aneta@azorispolka.pl. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr Umowy, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności opieki z Umową.

 6. Opiekun zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje niepełne i wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Opiekun zwraca się do Powierzającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne regulujące warunki opieki nad zwierzętami, a mające zastosowanie do przedmiotu Umowy.

 8. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji opieki przez Opiekuna jest Sąd Rejonowy w Koszalinie